تبلیغات
گفتمان خاكشناسی - تاثیر مغناطیس بر رشد و عملکرد گیاهان

گفتمان خاكشناسی

به امید روزی كه قدر خاك را هم بدانیم

 

آبیاری مغناطیسی Magnetic Irrigation !!!!!!!


به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

آبیاری مغناطیسی Magnetic Irrigation


گیاهان برای رشد مطلوب وفرآیند فتوسنتز نیازبه جذب آب و موادغذائی ازخاک  دارند.عمده موادغذائی موجود درخاک توسط گیاهان استفاده نمی شوند .هنگام آبیاری گیاهان باآب معمولی مقدارکمی ازعناصرغذائی درآب حل می شوند. درنتیجه  به همین نسبت برای گیاهان قابل دسترس خواهند بود .زمانی که گیاه با آب سخت وبدون اثرمغناطیس آبیاری شود ،لایه ای سفید وسخت ازبی کربنات کلسیم وکربنات ها روی سطح خاک تشکیل می شود وتنها بخشی  ازبی کربنات های کلسیمی توسط آب شسته شده ودرخاک نفوذ می کنند وسپس روی ریشه گیاه نشست می کنند. درنتیجه گیاه مجبوراست برای ادامه زندگی خود ریشه های  اضافی تولید کند که این روند رشد طبیعی گیاه رابه خاطرصرف انرژی اضافی مختل می کند. به دلیل افزایش مولکول های آب درواحد حجم ، براثرمغناطیسی شدن آب ،برحلالیت آن اضافه شده ودرنتیجه توانایی آب برای جذب کاتیون ها وآنیون ها افزایش می یابد ومقداربیشتری ازنمک هابه ویژه بی کربنات ها توسط گیاه جذب می شوند. دراین شرایط حرکت املاح به سمت لایه سطحی خاک وهمچنین تجمع نمک هادراطراف ریشه به دلیل خنثی شدن بارالکتریکی نمک ها کاهش می یابد. باافزایش جذب املاح معدنی ،نمک های مفیدوعناصرموجود درآب وخاک ،می توان کود کمتری مصرف نمود .ضمن اینکه بدلیل کوچک ترشدن مولکول های آب وافزایش توانائی جذب آن توسط گیاه ،کارایی مصرف آب نیزافزایش می یابد. دراثرآبیاری باآب مغناطیسی به دلیل نفوذ بیشترآن درخاک ،میزان تبخیرازسطح خاک نسبت به آبیاری با آب معمولی کمترخواهدبود. گزارشات متعددی درخصوص کاربردآب مغناطیسی درکشاورزی وجود دارد .دراین قسمت به بیان نمونه هائی ازآن هامی پردازیم: نتایج آ زمایش های آبیاری با آب مغناطیسی دراورگانا آمریکا بر روی مزارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه?? درصد افزایش ومصرف آب وهزینه پمپا تا ??درصد کاهش یافتند. مطالعه کنترل شده اثرآبیاری مغناطیسی برروی درصد جوانه زنی گوجه فرنگی ،کدو وخیارنشان دادکه درمدت?روز??درصد بذور جوانه زدند درحالی که درتیمارهای معمولی تنها  73 درصد بذوردر??روزجوانه زدند.  بورمغناطیسی شده همراه با آب آبیاری مغناطیسی،جوانه زنی رادرگندم??درصد ،گوجه فرنگی?? درصد وفلفل وخیاررا تا???درصد افزایش داد. درمصرآبیاری با آب مغناطیسی شده عملکردگندم را از?/ ??تا?? درصد (بسته به تاریخ کاشت) و کنجد وذرت راتا ??درصدافزایش داد.


مزایای آب آبیاری مغناطیسی

 

?- افزایش راندمان آبیاری     آ ب مغناطیسی (دیونیزه) به ذرات کلوئیدی رس چسبیده و فرار آب به اعماق خاک متوقف می شود لذا راندمان آبیاری که ناشی از تبخیر و نفوذ عمقی می باشد ارتقاء می یابد. مثلا در آبیاری قطره ای از 85% به 95% افزایش می یابد.


     آب مغناطیسی شده روان تر و سریعتر در خاک سطحی  فرو می رود و حتی در زمینهای شور وقلیا  احتمال ماندابی و تبخیر آب آبیاری کاهش می یابد.  ?- افزایش حلالیت آب (بهبود کارایی مصرف کود):     بر اثر نیروی مغناطیسی اعمال شده تعداد ملکولهای آزاد آب افزایش یافته و دیگر درگیر  با املاح محلول در آب نخواهند بود.


 

•در اثر این پدیده به شدت به حلالیت آب اضافه شده و کشش سطحی آن کاهش می یابد ومی توان در سمپاشی و محلول پاشی از نازل های کوچکتر استفاده کرد تا مصرف سم به یک سوم قبل کاهش یابد.(زیرا ملکول آب بصورت گرد درآمده و بار الکتریکی خود را از دست می دهد)

•در صورت آبیاری بارانی در سطحی وسیع،  این ذرات به شکل ابر مغناطیسی بر فراز منطقه تشکیل شده و بطور محسوسی میزان بارندگی در آن منطقه افزایش می یابد.

    با افزایش حلالیت آب، عناصر غذایی موجود در خاک ( فسفاتهای تثبیت شده و ذرات کلوئیدی ، سیلیکاتهای حاوی پتاسیم و نیز ریز مغذی ها) فعال شده و نیاز به مصرف کود تا 50 % کاهش می یابد.


     اعمال میدان مغناطیسی باعث تغییر خواص فیزیکی آب  و در ادامه سهولت انحلال املاح نا محلول در خاک گشته که این امر کاهش 50% مصرف کود را می تواند ارمغان آورد.

 

?- خنثی شدن سختی آب:


  آبیاری مغناطیسی با خنثی کردن سختی آب و تبدیل بیکربنات به کربنات کلسیم وبا تبدیل کلسیتها به آرگونیت  سبب می شود املاح به راحتی توسط ریشه جذب شوند.

در آبیاری معمولی املاح کلسیتی در حضور بیکربنات لکه های کلسیمی بر روی برگ تشکیل می دادند و با پر کردن خلل وفرج خاک آن را سفت می کردند ومانع از جذب آب و مواد غذایی می شدند اما در آبیاری مغناطیسی با تبدیل شدن به آرگونیت دیگر مزاحم نخواهند بود.


 ?- پاستوریزاسیون آب:


با عبور آب مغناطیسی شده و خنثی شدن کاتیون ها امکان حیات و تغذیه  از خزه ها ،جلبک ها و پاتوژن ها نظیر ویروس،باکتری ها و قارچ ها سلب شده و جمعیت آنها در سطح مزرعه کنترل می شود.  بدین ترتیب گیاه با کاهش جمعیت پاتوژن ها نسبت به بیماری های گیاهی محافظت شده و نیاز به سمپاشی نیز کاهش می یابد.


?- اصلاح خاک:


در صورتیکه از کود های آلی استفاده کنیم ، آب مغناطیسی بعنوان پلی بین ذرات کلوئیدی و هوموس عمل کرده و خاکدانه تشکیل می شود و به این ترتیب خاک پوک شده و تهویه آن به نحو بهتری انجام می شود و خاک کلوخه نشده و حاصلخیزی آن بهتر تامین می گردد.


در صورت پاشش کود های آلی و بیولوژیک ،تاثیر آبیاری مغناطیسی بسیار بیشتر خواهد شد.


?- زودرسی محصول و افزایش عملکرد گیاه:


آب مغناطیسی چرخه رسیدن محصولات را از طریق پویا سازی آب بین ترکیب ذرات رس و هوموس و عصاره خاک، تسریع می سازد و محصول زود رس می شود.


با جذب آسانتر کاتیونها از جمله کلسیم ، منیزیم و آهن رنگ برگ سبز تیره شده و این نشان دهنده رفع فقر ریز مغذی ها می باشد.


به علت قدرت جذب بیشتر سیستم ریشه، گیاه 30-20روز زودرس تر شده ،


در نتیجه با جذب بیشتر یونهای غیر متحرک نظیر فسفر وآهن ، رشد و عملکرد گیاه به تناوب افزایش می یابد.


?- مقاومت به سرما زدگی:


در اثر آبیاری مغناطیسی با کنترل باکتری های مولد هسته یخ ، تشکیل بلورهای یخ در دماهای پایین تری محتمل بوده و ریسک خسارت سرمازدگی کاهش می یابد.


از طرفی با حلالیت بیشتر آب مغناطیسی جذب پتاسیم از ذرات کلوئیدی افزایش یافته و درصد مواد جامد ساقه و برگ بسیار بالاتر خواهد بود و خطر تشکیل بلور های یخ در گیاه کاهش می یابد.


?- افزایش کیفیت و کمیت محصول:


با تصفیه آب آبیاری فرایند فتوسنتز تقویت شده و علائم کمبود مواد غذایی رفع می شود.


در این حالت برگ هایی سبز تر، گیاهانی قوی تر وشاداب تر با جذب بهتر ریز مغذی ها، کلسیم و منیزیم خواهیم داشت.


درصد مواد جامد در میوه ودانه افزایش می یابد.


سرعت جوانه زنی و درصد سبز شدن در درختان افزایش یافته و بعلت محو لکه های کلسیمی در آبیاری بارانی و باقی نماندن قطرات درشت بر روی برگها ، برگسوزی متوقف می شود.


?- محافظت و نگهداری از بذر در انبار:


مغناطیسی کردن بذر یکی از راههای محافظت و نگهداری از بذر در انبار است.


با مغناطیسی کردن بذر امکان کاهش 50-30 درصدی در مصرف بذر و زودتر سبز شدن آن فراهم می شود.


همچنین در اثر این عمل تشکیل پروتئین سریعتر شده و رشد ریشه ها بیشتر و بذر های ضعیف با قوه نامیه کمتر ، رشد بهتری خواهند داشت.


??- مزایا در باغبانی:


الف: همزمانی در رسیدن، درشت شدن و یک دست بودن میوه


ب: مرتفع شدن معضل سال آوری


ج: افزایش راندمان سمپاشی(ذرات آب مغناطیسی گرد شده وبرپشت و روی برگ مینشیند)


د: جذب آسانتر  مواد غذایی در نتیجه کاهش زرد برگی و کلروز


ه: حذف تنش خشکی با توجه به افزایش ظرفیت نگهداری آب درخاک


و: افزایش عملکرد به علت فتوسنتز بهتر وجذب راحت تر آب و مواد غذایی


ز: زودرسی محصول در نتیجه تعدیل موئینگی(افزایش خاصیت اسمزی)


        مواردی که باید در استفاده از آب مغناطیسی به آنها توجه شود:


?- مدت اثر و مغناطیس ماندن آب حد اکثر 2 روز است و در صورت نگهداری از آب در استخر دستگاه باید بر خروجی آب استخر نصب شود.


?- باید از آبیاری زیاد اکیدا خود داری کرد زیرا حلالیت آب مغناطیسی بالاست و در صورت جاری شدن آب با حل کردن املاح و شستن آنها ، نیاز به کود پاشی را ضروری می سازد.


?- با توجه به اثرات سیستم تصفیه ، می توان سیستم آبیاری قطره ای را حتی در زمین هایی که آب آبیاریشان دارای شوری و سختی فوق العاده بالاست، مستقر ساخت و سیستم فوق را بدون مشکل گرفتگی قطره چکان ها رهبری کرد.


?- با توجه به کوچک شدن ملکول آب در سیستم آبیاری بارانی ، گیاه با جذب برگی آب مورد نیاز خود را تامین می کند. در این مورد کود آبیاری(Fertigition) توصیه می شود تا مصرف کود باز هم کاهش یابد .


مصرف آب هم با کم کردن دور آبیاری و عمق آبیاری به شدت کم می شود.


?- جهت باروری ابرها می توان با استفاده از یخ خشک ، آب مغناطیسی دیونیزه را همراه با تکنولوژی نانو اکسید نقره استفاده کرد و مانع از دست رفتن ملیاردها متر مکعب آب از محدوده کشور گردید.


 تجربیاتی از کاربرد آب مغناطیسی در کشاورزی:

 • نتایج آزمایشهای آبیاری با آب مغناطیسی بر روی مزارع یونجه نشان داد که عملکرد یونجه 65% افزایش و مصرف آب و هزینه های پمپاژ تا 42% کاهش یافتند.


 • مطالعه کنترل شده اثر آب مغناطیسی بر روی درصد جوانه زنی گوجه فرنگی،کدو و خیار نشان داد که در مدت 3 روز 96% از بذور جوانه زدند درحالیکه در تیمارهای معمولی تنها 73% از بذور، آن هم در 14 روز جوانه زدند.


 •  بذور مغناطیسی شده همراه با آبیاری مغناطیسی جوانه زنی را در گندم 20%  در گوجه فرنگی 65% و در فلفل و خیار تا 100% افزایش داد.


 •  در مصر آبیاری با آب مغناطیس شده عملکرد گندم را از 12.7% تا 34% افزایش داد.


 •  هلیل و هلال اثر فناوری مغناطیسی را بر روی جوانه زنی و سبز شدن بذور بعضی از گیاهان در شرایط خاک شور و قلیایی مورد برسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که گوجه فرنگی در شرایط آبیاری با آب مغناطیس شده نسبت به مغناطیسی کردن بذر وا کنش بهتری نشان می دهد.


 • در تیمارهای مغناطیسی شده بذور گندم ، بعد از 6 روز 100% جوانه زدند درحالیکه در تیمار معمولی بعد از 9 روز 83% جوانه زدند.


 • آزمایشی مزرعه ای با آب شور حاوی کلسیم ، منیزیم ، سولفات ، کلراید و سدیم نتایج رضایت بخشی نشان داده است. برای مثال برداشت سورگوم45% و ذرت 30% نسبت به شاهد که آب شورو غیر مغناطیسی  دریافت کردند بیشتر بود.

((((این مطلب برگرفته از سایت http://aminbagherifard.blogfa.com بوده و صحت و اعتبار این مطلب بر عهده مولف میباشد)))

نظرات() 
myfreecams token hack
شنبه 29 مهر 1396 11:31 ب.ظ
وب سایت عالی بسیاری از اطلاعات مفید در اینجا من آن را فرستادم
چند نفر از دوستان نیز به اشتراک گذاشتن در خوشمزه است.

و یقینا سپاس بابت تلاش شما!
real psychic
شنبه 15 مهر 1396 03:37 ب.ظ
بخش نوشتن نوشتن نیز هیجان است، اگر شما می دانید و سپس می توانید آن را بنویسید
پیچیده است برای نوشتن
psychic phone reading
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:44 ق.ظ
سلام، من اعتقاد دارم وبلاگ شما احتمالا مشکلی برای سازگاری با مرورگر وب است.
وقتی نگاهی به وبسایت شما در Safari برمی دارم،
به نظر می رسد خوب است، اما هنگام باز کردن در اینترنت اکسپلورر، برخی از آنها همپوشانی دارند
مسائل من فقط می خواستم به شما یک سر سریع سر بزنم!
کنار آن، سایت فوق العاده!
std clinics near me
دوشنبه 20 شهریور 1396 02:07 ق.ظ
ما یک گروه داوطلب هستیم و یک طرح جدید را شروع میکنیم
در جامعه ما وب سایت شما به ما اطلاعات ارزشمندی داده است
کار بر روی شما یک کار قابل توجه انجام داده اید و کل جامعه ما سپاسگزار خواهد بود
شما.
cheap telephone psychics
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:34 ب.ظ
به طور کلی مسائل فوق العاده، شما به سادگی یک نشانه جدید از خواننده دریافت کردید.
چه چیزی ممکن است شما را در مورد شما قرار داده است که شما ساخته شده چند روز پیش؟
هر مثبت؟
anonymous std testing
یکشنبه 19 شهریور 1396 09:03 ب.ظ
این واقعا یک قطعه اطلاعات عالی و مفید است.
من راضی هستم که به سادگی این اطلاعات مفید را به اشتراک گذاشتهاید
با ما. لطفا ما را با این موضوع آگاه سازید ممنون از شما
به اشتراک گذاری
std screening near me
شنبه 18 شهریور 1396 03:32 ب.ظ
من نمی توانم از اظهار نظر خودداری کنم خیلی خوب نوشته شده!
What causes the heels of your feet to burn?
شنبه 14 مرداد 1396 05:36 ق.ظ
Excellent post. I used to be checking constantly this weblog and I'm impressed!
Very helpful info particularly the closing section :) I handle such info
much. I used to be seeking this certain info for a long time.

Thanks and best of luck.
http://estain114.jimdo.com/
جمعه 13 مرداد 1396 03:40 ب.ظ
This site was... how do you say it? Relevant!! Finally I have found something that helped me.
Many thanks!
chaturbate token generator free
پنجشنبه 12 مرداد 1396 09:38 ب.ظ
When I originally left a comment I seem to have clicked on the -Notify me
when new comments are added- checkbox and now every time a comment is added
I recieve 4 emails with the exact same comment.
Is there a way you are able to remove me from that service?

Many thanks!
Declan
دوشنبه 9 مرداد 1396 10:16 ب.ظ
You're so cool! I don't think I've truly read through
something like that before. So good to discover another person with some original thoughts on this subject matter.
Really.. thanks for starting this up. This site is one thing that is needed on the
internet, someone with a bit of originality!
Lea
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 01:09 ب.ظ
Howdy! I could have sworn I've been to this website before but after checking through some of the post I realized it's new to me.

Nonetheless, I'm definitely happy I found it and
I'll be bookmarking and checking back often!
BHW
پنجشنبه 31 فروردین 1396 04:26 ق.ظ
Spot on with this write-up, I really feel this website needs a lot more attention. I'll probably be returning to see
more, thanks for the info!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

نظرسنجی

  وبلاگ را چگونه ارزیابی میکنید ؟


تبلیغات پیامکی تبلیغات پیامکی

آمار وبلاگ

 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :